React Uygulamalarında TDD

🚦Unit Test ≠ TDD!

Neden Test Edilebilir Kodlar Yazmalıyız?

Neden Modüler Uygulamalar Geliştirmeliyiz?

Unit Test

JEST

Enzyme

React Component’larına Unit Test Yazmak

Örnek Senaryo:

Component Yapısı:

Test:

Class isimleri ile Component içindeki Elemanlara Erişmek:

Integration Test

UI Test

SnapShot Test

SnapShot Test Örneği:

SnapShot Çıktısı:

Component’ı Update Edelim:

Test Çıktısı:

End to End

 • Sayfayı aç
 • Üye ol linkine tıkla
 • Üye ol formu açılıyor mu?
 • Üye ol formunu doldur
 • Üye ol butonuna tıkla
 • Kayıt başarılı mesajı alınıyor mu?
 • Form başarılı mesajı sonrası sayfa istediğim route’a redirect oluyor mu?
 • Formu eksik doldur
 • Kayıt başarısız mesajı alınıyor mu?

Selenium ile Automated Testler Yazmak

 • Ide: tarayıcı üzerinde çalışan bir plugin vasıtasıyla kolayca test case’lerin yazılması.
 • Webdriver: Biraz daha komplike işler yapmayı sağlayan ve tarayıcıya özel methodları kullanarak test yazmayı amaçlayan Ide’nin aksine geliştirme ortamına ihtiyaç duyan bir yenilik.
 • Grid: Dağıtık test otomasyonu geliştirmeyi amaçlar. İşletim sistemi ve donanım özelliklerine göre farklı browser’lar üzerinde testleri paralel olarak çalıştırmaya ve sonuçları pratik bir şekilde görmeyi sağlar.

Navigate:

Örnek Test Case:

Sonuç:

Manuel Test

--

--

--

engineer @eBay, sci-fi addict. JavaScript, Frontend, Software Architecture | My opinions are my own.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Oğuz Kılıç

Oğuz Kılıç

engineer @eBay, sci-fi addict. JavaScript, Frontend, Software Architecture | My opinions are my own.

More from Medium

Get started with React JS.

Popular ORMs in JavaScript

#Deep dive into React JS — Part Three- CSS in React

Introduction to React JS